آدرس
چالوس ٤٥كيلومتر به سمت رامسر. نرسيده به تنكابن. نشتارود